Общи условия

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от “Алвал Ентъртейнмънт” ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта 35mm.bg и урежда отношенията между “Алвал Ентъртейнмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Гоце Делчев, бл. 22, вх.А (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всеки един от потребителите на Услугите, достъпни чрез уебсайта 35mm.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.35mm.bg

РАЗПОРЕДБИ
Предмет

Чл. 1
Доставчикът предоставя на Потребителите предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в 35mm.bg (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.

Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Доставчика на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Доставчика  и оповестени на Интернет страницата в 35mm.bg като достъпни при съответния режим на ползване.

Чл. 2
Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика.

Чл. 4.
За да използва предоставяните от Доставчика Услуги, Потребителят е длъжен  да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите без регистрация, при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 5

Потребител на сайта 35mm.bg, който използва Услуги, предоставяни посредством него, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.35mm.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 6.
Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4. Договорът се сключва на български език.

Изменение на Общите условия
Чл. 7.
Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в 35mm.bg.

Ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Потребителят изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услуги, предоставяни посредством 35mm.bg

Чл. 8.
Безплатните Услуги, предоставяни от Доставчика чрез 35mm.bg, включват достъп до информационните ресурси на сайта; публикуване на обяви, както и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени в по-късен момент.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Доставчикa
Чл. 9.
Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин при ползване на Услугите.

Чл. 10
Доставчикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в 35mm.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

Чл. 11
Доставчикът си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез 35mm.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в 35mm.bg.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 12 Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика за всеки отделен вид услуга при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 13
Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 14
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта 35mm.bg, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът или трето лице.

Чл. 15 Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги:
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта 35mm.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 16 Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта 35mm.bg.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл. 17
Доставчикът полага грижи информацията в 35mm.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта 35mm.bg (доколкото е приложимо). Доставчикът няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди.
Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл. 18
Доколкото не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.

Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в 35mm.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Чл. 19
Доставчикът не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез 35mm.bg

Чл. 20
Потребителят е длъжен да обезщети Доставчикът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21

Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получил изричното съгласие на Потребителя; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури или други посочени в закона случаи. Личните данни на всеки Потребител са съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни.

Прекратяване на Договора
Чл. 22
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на 35mm.bg;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика Услуги.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
35mm.bg (http://www.35mm.bg) е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Алвал Ентъртейнмънт ЕООД, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Контекстна реклама – реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги са Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg
Услуги, предоставяни посредством 35mm.bg са предоставяните на Потребителите чрез 35mm.bg услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, публикуване на обяви и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в 35mm.bg.

Писмена форма

Чл. 23 Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в 35mm.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност
Чл. 24 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Приложимо право
Чл. 25 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.