Общи условия

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от “Алвал Ентъртейнмънт” ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта 35mm.bg и урежда отношенията между “Алвал Ентъртейнмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Гоце Делчев, бл. 22, вх.А (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всеки един от Регистрираните и Нерегистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта 35mm.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.35mm.bg

РАЗПОРЕДБИ
Предмет

Чл. 1
Доставчикът предоставя на Потребителите предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в 35mm.bg (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.

Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Доставчика на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Доставчика като предоставяни срещу регистрация и оповестени на Интернет страницата в 35mm.bg или без регистрация и оповестени на Интернет страницата в 35mm.bg като достъпни при съответния режим на ползване.

Чл. 2
Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика.

Чл. 4.
За да използва предоставяните от Доставчика Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на 35mm.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители, достъпни чрез 35mm.bg и без регистрация, при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.
При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

Чл. 5
Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на сайта 35mm.bg, който използва Услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.35mm.bg/terms по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване заявлението за регистрация в 35mm.bg Регистрираният потребител, а в случаи на лица под 14-годишна възраст родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави имейл адрес и по желание данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица), както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител.

Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Доставчика и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни.

Чл. 6.
Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронна поща.

След сключване на договора с Регистриран потребител Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, като изпраща съобщение до имейла на Регистрирания потребител, което съдържа потвърждение за регистрация и данни за кореспонденция с Доставчика и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

Изменение на Общите условия
Чл. 7.
Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в 35mm.bg.

Ако Регистрираният потребител не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите за Нерегистрирани потребители.
Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услуги, предоставяни посредством 35mm.bg

Чл. 8.
Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от Доставчика чрез уебсайта 35mm.bg, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4. Безплатните Услуги, предоставяни от Доставчика чрез 35mm.bg включват достъп до информационните ресурси на сайта; публикуване на обяви за продажба на снимачна техника втора употреба; публикуване на обяви за открадната, загубена или намерена снимачна техника; публикуване на обяви за кариерно развитие, както и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени в по-късен момент.
Услугата eNewsletter дава възможност на Потребителя да се информира за най-новите публикации на 35mm.bg.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Доставчикa
Чл. 9.
Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин при ползване на Услугите.

Чл. 10.
Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на 35mm.bg, както и други посещавани от него уебсайтове.

Чл. 11
Доставчикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в 35mm.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. Доставчикът си запазва правото при предоставяне на услугата „eNewsletter ” да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Доставчика или такива, намиращи се извън контрола на Доставчика, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Чл. 12
Доставчикът си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез 35mm.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в 35mm.bg и/или чрез изпращане на имейл съобщение до Регистрирания потребител.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 13 Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика за всеки отделен вид услуга при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 14
Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 15
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта 35mm.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът или трето лице.

Чл. 16 Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика Услуги:
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта 35mm.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 17 Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта 35mm.bg.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл. 18
Доставчикът полага грижи информацията в 35mm.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта 35mm.bg (доколкото е приложимо). Доставчикът няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди.
Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл. 19
Доколкото не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.

Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в 35mm.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Чл. 20
Доставчикът не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез 35mm.bg

Чл. 21
Потребителят е длъжен да обезщети Доставчикът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни
Чл. 22 Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, професия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта 35mm.bg (доколкото е приложимо), участване в конкурси, томболи и състезания, попълване на анкети, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 23
Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията
Чл. 24
Доставчикът събира и използва информацията по чл. 22 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочения e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията
Чл. 25 Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури или други посочени в закона случаи.

Прекратяване на Договора
Чл. 26
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на 35mm.bg;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика Услуги.
При прекратяване на договора Доставчикът дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

Чл. 27
Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Доколкото страна по договора е Нерегистриран потребител, развалянето на договора от негова страна се извършва чрез преустановяване ползването на Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
35mm.bg (http://www.35mm.bg) е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Алвал Ентъртейнмънт ЕООД, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Контекстна реклама – реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg.
Потребителско име е посоченият от Регистрирания потребител имейл, посредством който той се индивидуализира в 35mm.bg.
Потребителски профил е обособена част от уебсайта 35mm.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име/имейл и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да прекрати ползването на Услугите и др.
Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез уебсайта 35mm.bg.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги са Услугите, предоставяни посредством 35mm.bg
Услуги, предоставяни посредством 35mm.bg са предоставяните на Потребителите чрез 35mm.bg услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, публикуване на обяви и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в 35mm.bg.

Писмена форма

Чл. 28 Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в 35mm.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност
Чл. 29 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Приложимо право
Чл. 30 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.08.2014 г.