Новини

Промените в Закона за филмовата индустрия – при спазване на Регламент (ЕС) № 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013

Share Button

Промените в Закона за филмовата индустрия включват:

1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

„3. национална комисия за разпространение на филми;

б) досегашните т. 3-5 стават съответно т. 4-6.

 1. 2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.“

 • 2. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. (1) Национална комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от петима членове, четирима от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.

(2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.“

 • 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:

„(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.“

 • 4. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8 извършват оценка на  проектите, допустими за подпомагане в обхвата на схемите по чл. 26 от този закон.

(2) Организацията на дейността на националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8 се урежда с правилника за прилагане на закона.”

 • 5. В чл. 16, ал. 3 т. 4 се отменя.
 • 6. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България се предвижда:

 1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за подпомагане на схемите по чл. 26, като годишният й размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
 2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
 3. средства за издръжка на агенцията;
 4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.“
 • 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане чрез схемите по чл. 26.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

 1. до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 – за финансиране на разпространението на филми, и до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на показа на филми;
 2. до 5 на сто – за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на фестивали;
 3. не по-малко от 85 на сто – за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 – за финансиране на производството на филми, от които до 5 на сто за финансиране по чл. 30а.”
 4. Създава се ал. 4:

„(4) Годишният бюджет на всяка една от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да превишава 97 милиона и 790 хиляди лева.“

 • 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Държавното подпомагане  по реда на този закон се реализира под формата на:

 1. схема за държавна помощ за производство на филми – при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
  17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014”, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят;
 2. схема за държавна помощ за разпространение на филми – при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми – при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
  18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

(2) Администратор на помощта по ал. 1 е Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.”

 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”

 1. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7 и се изменят така:

„(4) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. В случай на плащане на траншове, преди изплащането на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.

(5) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014, на Регламент (ЕС) № 1407/2013, на този закон и на правилника за прилагането му получателят на държавната помощ по схема съгласно чл. 26 възстановява пълния размер на средствата със законната лихва от датата на предоставяне на помощта до окончателното й изплащане.

(6) Не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на този закон:

 1. членовете на националните художествени комисии, националната комисия за разпространение на филми и финансовата комисия – за срока на мандата на съответната комисия, в която участват;
 2. служителите на агенцията.

(7) Член на орган по чл. 10, 10а и 13, който е напуснал състава му, не може да кандидатства за финансово подпомагане по реда на този закон до изтичането на мандата на съответния орган.”

 1. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
 • 9. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по чл. 26 могат да кандидатстват проекти, чийто вносители са вписани в регистъра по чл. 19,
ал. 1, нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата и отговарят на всички изисквания за допустимост за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013, включително посочените в този закон и в правилника за неговото прилагане.

(2) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.”

 • 10. В чл. 27, ал. 1 основният текст се изменя така:

„(1) За държавно подпомагане по чл. 26 кандидатстват проекти, които се оценяват като културни продукти по следните критерии:“.

 • 11. Наименованието на раздел II се изменя така:

„Държавно подпомагане на производството на филми“

 • 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 се осигурява за проекти за:

 1. производство на български филми, включително дебютни филми;
 2. производство на филми при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията;
 3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
 4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарии и създаването на филми по т. 1-3.“
 5. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Интензитетът на помощта за производство на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.

(7) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане, като този процент не може да надхвърля 80 на сто от общия бюджет на филма. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто. Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.”

 • 13. Член 29 се отменя.
 • 14. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. (1) Държавното подпомагане по чл. 28 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

(2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.

(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“

 • 15. Член 30а се изменя така:

Чл. 30а. Държавно подпомагане за производство на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия. Проектите се разглеждат при условията и по реда на този закон и на правилника за прилагането му в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1.“

 • 16. В чл. 31, ал. 1 след думите „Държавно подпомагане“ се добавя „за производство на филми“ и накрая се добавя „в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1“.
 • 17. Наименованието на раздел III се изменя така:

„Държавно подпомагане за разпространение на филми“

 • 18. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 2 се предоставя за:

 1. български филми;
 2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
 3. европейски филми.

(2) Интензитетът на държавната помощ за разпространение на:

 1. филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи;
 2. филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от допустимите разходи за разпространение на филма.”
 • 19. Член 33 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Държавното подпомагане по чл. 32 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат с правилника за прилагане на закона.

(2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.

(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощта по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“

 • 20. Член 34 се отменя.
 • 21. Член 35 се отменя.
 • 22. Създава се раздел IV с чл. 33а-33е:

„Раздел IV

Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми

Чл. 33а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се извършва чрез схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

Чл. 33б. (1) Държавното подпомагане за фестивали чрез популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането им и за разходи, свързани с представянето им.

(2) Интензитетът на помощта по ал. 1 за фестивали в брутно изражение за допустимите разходи не може да надхвърля 50 на сто от размера на бюджета.

(3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор между кандидата и агенцията.

Чл. 33в. (1) Държавно подпомагане за показ се предоставя за:

 1. български филми;
 2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
 3. европейски филми.

(2) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя под формата на безвъзмездни средства в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства.

(3) Държавното подпомагане за показ на европейски филми по
ал. 1, т. 3 се предоставя в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм.

(4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проекти, които могат да включват до 4 филма.

(5) Държавното подпомагане за показ  на филми се предоставя след влизането в сила на договора между кандидата и агенцията.

Чл. 33г. (1) Държавното подпомагане по чл. 33а се предоставя по искане на продуценти и на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 1, осъществяващи показ на филми в киносалони на територията на Република България, които представят информация за дейността си по чл. 43.

(2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане по ал. 1 се уреждат в правилника за прилагане на закона.

(3) За целите на таваните, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.

(4) Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.

Чл. 33д. (1) За държавно подпомагане по чл. 32 и 33а могат да кандидатстват само лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, които представят информация за дейността си по чл. 43.

(2) Агенцията може да използва филми, създадени с държавно финансово подпомагане за международни културни прояви, като заплаща авторски и сродни права.

Чл. 33е. (1) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на държавната и минималната помощ, при условията на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.

(2) Агенцията документира и събира цялата информация относно прилагането на схемите по този закон. Документацията относно схемите за помощ по този закон се съхранява за период 10 бюджетни години считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.”

 • 23. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
 1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.
 2. В § 1:

а) точка 23 се изменя така:

„23. „Труден филм е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация.”;

б) създават се  т. 24-26:

„24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 1. „Интензитет на помощта” е понятие по смисъла на чл. 2, т. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
 2. „Допустими разходи“ са разходи по смисъла на чл. 54,
  параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.”
 3. Създава се § 1а:

„§ 1а. Този закон предвижда мерки по прилагането на:

 1. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
 2. Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.”

 Преходни и заключителни разпоредби

 • 24. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона, а Устройственият правилник на Изпълнителна агенцията „Национален филмов център“ се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

(2) Схемите за държавна помощ за производство на филми и за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1 влизат в сила едновременно с влизането в сила на правилника за прилагане на закона.

(3) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014.

(4) Схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат за срок, който не може да бъде по-дълъг от срока на прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(5) При изменение в условията за съвместимост схемите спират да действат до привеждането им в съответствие.

(6) Схемите за помощ за производство и разпространение на филми се прилагат за допустими проекти, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.

 • 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.